Persoonlijke waarden

Wat zijn persoonlijke waarden?

We hebben het vaak over waarden. Op persoonlijk vlak, binnen organisaties en beroepsgroepen. Collega’s kunnen bij je passen of niet. Vaak is het fijn als je herkenning bij elkaar vindt, als er wederzijdse aandacht en steun is, je elkaar begrijpt en je met elkaar kunt lachen. Nog mooier is het als jouw waardes en normen aansluiten op die van je collega’s. Maar wat zijn persoonlijke waarden precies?

Een persoonlijke waarde is iets in je leven dat je belangrijk vindt en waar het voor jou om draait. Waarden geven betekenis, bieden houvast en geven je richting. Waarden werken als een kompas, die de richting in jouw leven aangeeft. Mensen die naar hun persoonlijke waarden leven, zeggen veel vaker ‘flow’ in hun leven te voelen dan diegenen die dat niet doen. Flow is dat heerlijke gevoel wanneer je ergens in opgaat en de tijd helemaal vergeet. Als je ‘flow’ in je leven ervaart, voel je je voldaan en krijg je energie. Als je weet wat belangrijk is voor jou en daarmee in verbinding bent, kun je jouw keuzes (bijvoorbeeld over je loopbaan, maar zeker óók over je privé) hierop afstemmen. Je zult merken dat als jouw waarden niet op één lijn liggen met de waarden van je collega’s en/of het bedrijf waar je werkt, je daar confl icten over kunt krijgen. Met jezelf of met je collega’s. En zo is het natuurlijk ook als het gaat om het contact met je gezin, familie of vrienden. Want als aan jouw behoeften wordt voldaan, voel jij je prettig en functioneer je beter.
Daarnaast ga je merken dat, als jij je eigen waarden leeft, het steeds minder belangrijk is wat die ander doet. JIJ staat in het leven zoals JIJ dat wil. Als die ander dan een keer iets doet en jij reageert volgens jou waarden, voelt dat krachtig. Zeker als je er ’s avonds nog een keertje aan terugdenkt. Je kunt hoe je zélf hebt gereageerd dan veel beter zien als jouw persoonlijke succes. Collega’s kunnen bij je passen of niet. Vaak is het fi jn als je herkenning bij elkaar vindt, als er wederzijdse aandacht en steun is, als je elkaar begrijpt en je met elkaar kunt lachen. Nog mooier is het als jouw waarden en normen aansluiten op die van je collega’s.

Voorbeelden van persoonlijke waarden

Aandacht: bewuste, gerichte
belangstelling
Aanzien: achting, prestige
Acceptatie: aanvaarding
Authenticiteit: gelijk aan het origineel, echt en daardoor betrouwbaar
Autonomie: onafhankelijk van de menselijke geest
Avontuur: iets ongewoons, onverwachts, zonderlings dat iemand overkomt
Balans: evenwicht
Begrip: bereidheid om zich in te leven in anderen.
Belangstelling: het op de hoogte willen zijn, het geïnteresseerd zijn in iemand of iets
Beleefdheid: het in acht nemen van goede omgangsvormen
Bescheidenheid: het bescheiden zijn, zonder enige aanmatiging
Bescherming: hoede, steun
Betrouwbaarheid: te vertrouwen, zodat
men zich erop kan verlaten
Bezieling: sterk gevoel waarvan iemand of iets is vervuld
Comfort: geriefelijke inrichting met betrekking tot dingen van het dagelijks gebruik, gemak
Competitie: het streven een ander te evenaren of te overtreffen
Continuïteit: ononderbroken samenhang, opeenvolging, doorlopend verband,
onafgebroken duur
Controle: het uitoefenen van toezicht,
beheersing
Creativiteit: mate waarin iemand creatief, scheppend is
Daadkracht: energie, werkkracht
Dankbaarheid: erkentelijk voor genoten weldaden
Deskundigheid: kennis,
vakbekwaamheid op enig gebied
Deugdelijkheid: van goede kwaliteit
Diepgang: diepte in geestelijk opzicht
Doelgerichtheid: finaliteit
Duidelijkheid: geen misverstanden toelaten
Duurzaamheid: geschiktheid om lang te bestaan
Echtheid: zuiverheid
Eensgezindheid: met dezelfde mening of plannen
Eenvoud: ongekunsteldheid
Eerlijkheid: rechtschapen, betrouwbaar persoon
Effectiviteit: doeltreffendheid
Energie: kracht waarmee met iets doet, naar iets streeft, vitaliteit
Erkenning: bevestiging, waardering
Evenwicht: toestand van rust,
overeenstemming, doordat van
verschillende krachten geen de andere te zeer overtreft, of doordat geen afzonderlijk element zich te zeer doet
gelden.
Exclusiviteit: hoedanigheid van bijzonder
Flexibiliteit: mogelijk tot aanpassing
Gastvrijheid: gulheid in het onthalen of herbergen van gasten
Geborgenheid: veiligheid, intimiteit
Gehoorzaamheid: het gewillig opvolgen van iemands gebod of bevel
Gelijkwaardigheid: van gelijke waarde, kracht, equivalent
Genegenheid: vorm of uiting van hartelijke gezindheid
Genot: genoegen, plezier
Gezelligheid: aangenaam verkeer,
genoeglijk samenzijn
Gezondheid: toestand van welzijn in geestelijk, lichamelijk en of
maatschappelijk opzicht
Harmonie: goede verstandhouding
Humor: de neiging het vrolijk makende in gebeurtenissen het meest te doen uitkomen
Integriteit: rechtschapenheid,
onkreukbaarheid en onomkoopbaarheid
Intimiteit: grote vertrouwdheid
Inzicht: kijk op het wezen van iets, intellectuele beheersing van een samenhang
Jeugdigheid: de eigenschappen van de
jeugd vertonend
Klasse: hoog niveau
Kwaliteit: deugdelijkheid
Loyaliteit: getrouwheid aan een verplichting of verbintenis
Luchtigheid: opgewektheid,
onbezorgdheid, oppervlakkigheid
Menselijkheid: zachtheid, mededogen, menslievendheid, humaniteit
Mobiliteit: het mobiel zijn (mobiel – niet aan een plaats of positie gebonden)
Nauwkeurigheid: zorgvuldigheid
Netheid: ordelijkheid, keurigheid
Onafhankelijkheid: het op zichzelf staan
Onbaatzuchtigheid: zijn eigen voordeel
veronachtzamend ter wille van anderen
Ontspanning: het lichamelijk en geestelijk tot rust (doen) komen
Ontvankelijkheid: vatbaarheid, receptiviteit
Ontwikkeling: groei, ontplooiing, wasdom
Openheid: openhartigheid
Orde: geregelde wijze van doen en leven, rustige gesteldheid
Originaliteit: oorspronkelijkheid

Perfectie: volmaaktheid, volkomenheid
Privacy: het in vrijheid kunnen leven zonder ongewenste bemoeienis van anderen
Professionaliteit: het op een
professionele manier zijn werk doen
Rechtvaardigheid: in overeenstemming met bepaalde ethische beginselen
Redelijkheid: het te werk gaan volgens de rede, verstandigheid
Regelmaat: orde in opeenvolging en
schikking van handelingen
Reinheid: netheid, zuiverheid
Respect: het respecteren in de zin van ontzien, sparen, niet beschadigen (van anderen, andermans eigendommen,
grenzen enzovoort)
Romantiek: dat wat een gevoelige van de werkelijkheid wegvoerende stemming
teweegbrengt
Ruimdenkend: ruime, niet – bekrompen opvatting hebbend.
Ruimte: plaats om zich te bevinden of te bewegen, geheel van mogelijkheden om
iets
Rust: toestand van ontspanning na arbeid, moeite of inspanning, het vrij zijn van of de afwezigheid van drukte,
last of hinder.
Saamhorigheid: het bij elkaar horen, solidariteit
Schoonheid: het mooi, fraai,
aantrekkelijk zijn
Snelheid: tempo waarin een proces loopt
Solidariteit: bewustzijn van
saamhorigheid, bereidheid om de consequenties daarvan te dragen.
Spanning: toestand of omstandigheid dat iemands zenuwen, zijn aandacht,
zijn verwachtingen gespannen zijn.
Spontaniteit: het uit eigen aandrang en zonder nadere overweging handelen
Sportiviteit: het sportief zijn
Stabiliteit: bestendigheid,
duurzaamheid van het bestaande
Status: maatschappelijk aanzien
Tevredenheid: genoegen, voldaanheid, voldoening
Toegankelijkheid: openstaand voor
Toewijding: permanente en volledige aandacht
Tolerantie: verdraagzaamheid jegens
andersdenkenden
Transparantie: het transparant zijn,
gemakkelijk te doorzien
Trouw: morele verbondenheid, het zich
houden aan een verbintenis.
Uitdaging: uitlokking tot leveren van zo groot mogelijke prestaties
Uniformiteit: eenvormigheid,
gelijkvormigheid
Veelzijdigheid: met talenten op velerlei gebied
Veiligheid: beschermd voelen tegen gevaar
Verantwoordelijkheid: de plicht rekenschap (van iets) te geven, de taak, de plicht voor iets of iemand (goed) te
zorgen
Verbondenheid: het met elkaar verbonden zijn met name door een emotionele band
Verdraagzaamheid: tolerantie
Vergevingsgezindheid: het geneigd zijn om iemand te vergeven
Vernieuwing: verandering waardoor iets vernieuwd wordt
Vertrouwelijkheid: intiem, familiair, confidentieel
Vitaliteit: energie om te leven
Voldoening: tevredenheid
Vriendelijkheid: vriendelijke houding, uiting van gunstige gezindheid
Vriendschap: betrekking van personen tot elkaar als vrienden, genegenheid,
persoonlijke voorkeur verbonden.
Vrijheid: onbelemmerdheid
Waardering: gunstige beoordeling
Waardigheid: hoedanigheid van waardig te zijn, eigenschap of omstandigheid van
eerbied te verdienen of wekken.
Warmte: wat gepaard gaat met of uiting is van een sterk gevoel, een sterke
beweging of bewogenheid, hartelijkheid
Wijsheid: de juiste, hoogste, op inzicht en levenservaring berustende kennis en
het handelen ernaar
Zachtheid: zachtaardigheid, tederheid
Zekerheid: het staat kunnen maken op…, vastigheid, gewisheid
Zelfacceptatie: het accepteren van zichzelf zoals men is, inclusief
tekortkomingen en eigenaardigheden,
zelfaanvaarding
Zelfredzaamheid: vermogen om het leven in te richten zonder dat hulp van
anderen nodig is
Zelfrespect: achting, eerbied voor zichzelf
Zelfstandigheid: autonomie
Zelfverzekerdheid: (zelfvertrouwen): het
zeker zijn van zichzelf, waaraan niet te twijfelen is, overtuigd, vertrouwen in of
op zichzelf, het gevoel opgewassen te zijn tegen de eisen die gesteld worden

Coaching Rotterdam