Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Eigen Kracht Coaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, die een opdracht aan Eigen Kracht Coaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Eigen Kracht Coaching, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Eigen Kracht Coaching.

1.3 Eigen Kracht Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60305207 levert diensten op het gebied van personal coaching, loopbaancoaching, teamcoaching en biedt zich aan als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten verricht door en overeenkomsten gesloten met Eigen Kracht Coaching.

2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.3 Eigen Kracht Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Eigen Kracht Coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Eigen Kracht Coaching is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Eigen Kracht Coaching zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Eigen Kracht Coaching te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Eigen Kracht Coaching, dan wel door het schriftelijk per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt de digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.3 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Eigen Kracht Coaching uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Eigen Kracht Coaching, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Eigen Kracht Coaching een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Eigen Kracht Coaching de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan. Dit geldt ook als het gaat om abonnementen die zijn afgesloten in mijn rol als extern vertrouwenspersoon.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

Eigen Kracht Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Eigen Kracht Coaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Eigen Kracht Coaching overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Eigen Kracht Coaching verschuldigd.

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

7.1 In de offerte van Eigen Kracht Coaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven er door Eigen Kracht Coaching voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2 De prijzen in offertes, opdrachten zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Het honorarium van Eigen Kracht Coaching worden door Eigen Kracht Coaching steeds door een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

8.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Eigen Kracht Coaching over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Eigen Kracht Coaching worden opgeschort, dit zonder dat Eigen Kracht Coaching dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Eigen Kracht Coaching in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

8.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Eigen Kracht Coaching of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Eigen Kracht Coaching te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

8.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Eigen Kracht Coaching gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

ARTIKEL 9. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

9.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

9.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 10. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte omdat er sprake is van wanpresteren. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

10.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Eigen Kracht Coaching desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

ARTIKEL 11. VERHINDERING

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 100% van het tarief in rekening gebracht.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Eigen Kracht Coaching is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Eigen Kracht Coaching geleverde zaken en/of diensten.

12.2 Daarnaast is Eigen Kracht Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Eigen Kracht Coaching rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

12.3 De coaching van Eigen Kracht Coaching is geen therapie en niet geschikt om psychische klachten en dieper liggende problemen aan te pakken. De coaching is niet bedoeld en geschikt voor het behandelen van een psychische aandoening. Bij de coaching staat voornamelijk het hier en nu centraal, waarbij de nadruk ligt op het ontdekken van doelen, het vergroten van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten.

12.4 Eigen Kracht Coaching is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingssessie. Eigen Kracht coaching is niet verantwoordelijk voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van haar cliënt.

12.5 De aansprakelijkheid van Eigen Kracht Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.6 In afwijking van hetgeen in lid 5 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde factuurbedrag.

ARTIKEL 13. Klachten

Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Eigen Kracht Coaching. Na kennisname en bespreking van de klacht met de cliënt zal Eigen Kracht Coaching zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

ARTIKEL 14. Ethische gedragscode NOBCO

Eigen Kracht Coaching werkt volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches NOBCO.

ARTIKEL 15. AUTEURSRECHT

Op alle door Eigen Kracht Coaching ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING

Eigen Kracht Coaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Eigen Kracht Coaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Volg mij:

Bij Brainpark III/Van Brienenoordbrug naast de A16. Makkelijk bereikbaar met OV en auto, gratis parkeren voor de deur. 

Privacybeleid (AVG) >>

Algemene Voorwaarden >>